برنامه ترمیک دوره دکتری عرفان واندیشه های امام خمینی