ریاست و معاونین

رئیس دانشکده 

 

خانم دکتر منیره سید مظهری دانشیار، دکترای فلسفه و عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال1382 با واحد کرج  آغاز نمودند .

پست الکترونیک:  sayidmazhari@kiau.ac.ir

ایشان در کنار فعالیت های آکادمیک، در پست های زیر نیز همکاری داشته اند:

عضو کمیته مشورتی ریاست _ واحد کرج (1389_1387)

رئیس بخش تخصصی الهیات مرکز تحقیقات علوم انسانی اسلامی _ واحد کرج (1387_تاکنون

عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات_ واحد کرج (1385_تاکنون

عضو شورای تحصیلات تکمیلی واحد کرج (1386_تاکنون

عضو شورای آموزشی واحد کرج   (1389_ تاکنون

معاون دانشکده الهیات – واحد کرج   (1385_ 1391

استاد نمونه سال 90دانشکده الهیات عضو هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی

استاد پژوهشگر دانشکده الهیات درسال 90 ، عضو هیات علمی گروه فلسفه وحکمت اسلامی

 شروع فعالیت ایشان به عنوان ریاست دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1391 می باشد.

دبیر کمیته بانوان فرهیخته دانشگاهی استان البرز

عضو شورای پژوهشی واحد کرج

 

                                 

معاون  آموزشی ودانشجویی دانشکده   

آقای دکتر مهدی خدایی ، عضو هیات علمی گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات

  پست الکترونیک :mahdi.khodaei@kiau.ac.ir

دکتری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات1383

  فوق لیسانس : دانشگاه امام صادق علیه السلام1378

  لیسانس : دانشگاه امام صادق علیه السلام1378

  عنوان پایان نامه دکتری : بررسی مبانی فقهی حقوق ادبی وهنری

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : ولایت در ازدواج

 

فعالیتهای علمی :

1.مقاله علمی پژوهشی بررسی مبانی فقهی مشروعیت حقوق ادبی و هنری-فصلنامه علمی پژوهشی برهان و عرفان-بهار 84

2 . مقاله علمی پژوهشی اتانازی فعال غیر داوطلبانه از منظر فقه اسلامی وقوانین موضوعه ایران-پژوهش نامه فقه وحقوق اسلامی-سال چهارم شماره هفتم بهار وتابستان1390 ص129-146

 3. مقاله علمی پژوهشی جریان قاعده لا ضرر در حقوق ادبی وهنری-فصلنامه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب-سال سوم شماره هشتم ونهم تابستان وپاییز 1390ص203-238

4. مقاله علمی ولایت اولیاء عقد در ازدواج دختر باکره رشیده-فصلنامه علمی دانشکده الهیات وادبیات عرب پاییز شماره8-صفحه 91-97

5. مقاله کپی رایت محرک قوی تولید علم-همایش نهضت تولید علم جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی-زمستان83

-Jurisprudential and legal analysis of right of divorce and the manner of transferring it6-

- 2015Advances in Environmental Biologyدر نشریه

سوابق اجرایی : 

1. مدیرگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی از سال  83 الی 86 دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 

2. مدیریت گروه کارشناسی ارشد فقه وحقوق اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از 12/12/1389تاکنون

3. معاونت پزوهشی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج1390

4.مدیریت گروه فقه وحقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  از 1393

5. معاون آموزشی دانشجویی دانشکده الهیات از خرداد ماه 97 تاکنون