اعضای هیات علمی

دانشکده الهیات

آل رسول، سوسن

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

اکبری دستک، فیض الله

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

برهانی فر، محمد حسن

فلسفه و کلام اسلامی، الهیات

پارسایی، تهمینه

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

پورطولمی، منیرالسادات

فلسفه و کلام اسلامی، اعرفان اسلامی ، الهیات

توانایی سره دینی، محمد حسین

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

جمالی، غلام عباس

فلسفه و کلام اسلامی، الهیات

جندقی قریه علی،سیدوحید

فقه و مبانی حقوق اسلامی،الهیات

جهانخواه، علی

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

حاجی محمدی,اصغر حقوق اسلامی,الهیات

خدائی، مهدی

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

رضایی حسین ابادی، جمال

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

ستوده روش، ندا

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

سید مظهری، منیره

فلسفه و کلام اسلامی، الهیات

شفیعی خورشیدی علی اصغر

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

صدیقی، ابراهیم

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

طالب تاش عبدالمجید

علوم قرآنی و حدیث، الهیات

عظیمی گرکانی، هادی

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

علایی نوین، فروزان

فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات

علی بخشی,راضیه فقه و مبانی حقوق اسلامی,الهیات

لسانی فشارکی، محمدعلی

علوم قرآنی و حدیث،الهیات

محمدی، مقصود

فلسفه و کلام اسلامی،الهیات

مرادخانی، علی

فلسفه،الهیات

مصدق صدقی، صدیقه

فقه و مبانی حقوق اسلامی،الهیات 

موحدی، عبدالعلی

فلسفه و کلام اسلامی،الهیات

مهدی زاده شهری،علی

علم ادیان،الهیات

میرشمسی،زینب السادات   فلسفه،الهیات
نعمتی پیرعلی,دل آرا علوم قرآن وحدیث، الهیات