افتخارات

- معرفی کتاب آقای دکترعبدالمجید طالب تاش با عنوان وحیانیت قرآن ، پژوهشی درمساله تاثیرناپذیری قرآن از فرهنگ عصرنزول ، به عنوان کتاب برتر در جشنواره هفته پژوهش وفناوری  واحد کرج ( تقدیر از پژوهشگران استان البرز 1398)