امور دانشجویی

اداره امور دانشجوئی 

رئیس امور دانشجوئی:آقای هدایت اله کشاورز
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی دبیری آموزش وپرورش  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر ، سال 92
 
تاریخ شروع فعالیت دراین سمت : 1374
 
شماره تماس:34182633

فعالیتهای امور دانشجویی

    

1-     انتقالی  به سایرواحدها : دریافت ودرخواست مدارک وارسال به حوزه معاونت آموزش  .

2-کارت المثنی:دریافت درخواست مدارک متقاضیان صدورکارت دانشجویی المثنی  وارسال به حوزه معاونت دانشجویی

3-بیمه حوادث : دریافت مدارک وارسال آن به حوزه معاونت دانشجویی

 

4- استعلام سایر ادارات: پاسخ به استعلام درخصوص دانشجویان فارغ التحصیل وگواهی معدل

 

5-تخفیف شهریه :تحویل فرم جهت  انجام تخفیف های دو دانشجو – شکل مالی وبیماری خاص و  استخراج رتبه وارسال معرفی نامه جهت تخفیف ممتاز علمی

6-فارغ التحصیلان : دریافت مدارک فارغ التحصیلی وتهیه وارسال کارنامه دانشجوی فارغ التحصیل پس از انجام کنترل های لازم.

7-کمیته انضباطی: تهیه وتنظیم موارد تخلف وتقلب درامتحانات وارسال به حوزه معاونت دانشجویی.

 

8-مشمولین : 1- صدوردرخواست معافیت تحصیلی 2- ابطال معافیت تحصیلی فارغ التحصیی فارغ التحصیلی – اخراجی وانصرافی3-تهیه درخواست خروج از کشور

9-سایر موارد: 1- راهنمایی دانشجویان درزمینه های مختلف 2- همکاری با آموزش دانشکده دربرگزاری امتحانات

10- وام تحصیلی : وام های کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت واحد کرج ووزارت علوم