امور عمومی ومالی

 

اداره امور مالی و اداری

  آقای  حسین ( هوشنگ ) نظری 

شماره تماس: 34182621

 

خانم  گلجاه راد:

امور دفتری  دانشکده

شماره تماس : 34182951