امور عمومی ومالی

 

اداره امور مالی و اداری

  آقای   افتخاری

شماره تماس: 34182621

 

خانم  گلجاه راد:

مسئول دفتر ریاست دانشکده

شماره تماس : 34182951