استادان ویژه

استادان ویژه دانشکده:

 

  • آقای دکتر مقصود محمدی
  • آقای دکتر علی مهدی زاده
  • خانم دکتر سوسن آل رسول
  • آقای دکتر علی مرادخانی
  • خانم دکتر دل آرا نعمتی پیرعلی 
  • خانم دکتر منیره سید مظهری
  • خانم دکتر منیرالسادات پورطولمی