علوم قرآن و حدیث

مدیر گروه  کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث     

آقای دکتر فیض اله اکبری دستک 

رزومه آکادمیک