علوم قرآن و حدیث

علوم قرآن و حدیث
   
   مدیر گروه  کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

آقای دکتر فیض اله اکبری دستک ، 

 

 

شماره تماس: 34182628

دارای 10 مقاله علمی پژوهشی وعلمی ترویجی وزارتین

دارای 5 تالیف 

ارائه مقاله  در21 همایش ملی وداخلی 

دارای 22 لوح تقدیر درسخنرانی ها، مسابقات سراسری ، همایش ها

دارای 3 طرح پژوهشی 

61 سرپرستی پایان نامه

عضو انجمن ها وکمیته های تخصصی از جمله : شورای هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاهی سال 90، معاون فرهنگی وآموزشی سازمان بسیج اساتید، دبیرعلمی همایش ها، عضو کمیته داوران همایش ها ومسابقات.

 

سوابق اجرایی گذشته  :معاونت اموردانشجویی وفرهنگی درواحدهشتگرد ، مدیر امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. ودر حال حاضر مدیرگروه علوم قرآن وحدیث

استاد نمونه سال 1396 دانشکده الهیات .