فقه و حقوق اسلامی

 

 گروه  کارشناسی  فقه وحقوق اسلامی و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکترابراهیم صدیقی

مرتبه علمی : استادیار، تمام وقت

رشته : فقه ومبانی حقوق اسلامی

سال ومحل اخد مدرک  دکتری : واحد علوم وتحقیقا ت سال 1380

رزومه علمی : 

تالیف 4  کتاب و6 مقاله علمی و علمی پژوهشی و 4 مقاله خارجی

 دارای دوطرح پژوهشی خاتمه یافته .

استاد نمونه سال 91 دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج