فقه و حقوق اسلامی

 

 گروه  کارشناسی  فقه وحقوق اسلامی و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی  

خانم دکترفروزان علائی نوین  عضو هیات علمی گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات
مرتبه علمی : استادیار
وکیل پایه یک دادگستری
شماره تلفن : 34182629