انجمن علمی

انجمن علمی الهیات  با حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج فعالیت خود را از سال 1385 وبه سرپرستی آقای دکتر علی اصغرنراقی شروع نموده است.از 1390 تاکنون خانم دکتر منیره سید مظهری نیز این مسئولیت را برعهده دارند. دانشجویان دانشکده الهیات طی انتخابات داخلی دانشکده  و با معرفی از سوی مدیران محترم گروه  ونظارت اداره پژوهش دانشکده از بین دانشجویان نمونه برگزیده میشوند. این انجمن به عنوان یک نهاد علمی دانشجویی امکان فعالیت جمعی دانشجویان علاقمند وداوطلب مشارکت ،فعالیتهایی را در زمینه های گوناگون علمی از جمله : برگزاری کارگاه ، سخنرانی ، بازدیدهای علمی ،با رهبری اساتید گروه فراهم می نمایند وعهده دار شکوفایی استعدادهاوپدید آورنده روحیه علمی وتوسعه علم می باشند.ومهمترین اهداف آنان ایجاد روحیه خود باوری ، نشاط علمی وبالندگی پژوهشی وفرهنگی میباشد. همچنین می آموزند که چطور با سازمانها ونهادهای دیگرارتباط برقرارکرده ودرعرصه های بعدی زندگی علمی خود فعالیت نمایند.