استادان نمونه

     

استادان نمونه  

   آقای دکترفیض  اله اکبری دستک، استاد نمونه سال 96 دانشکده الهیات ، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث                                                                                                   خانم دکتر تهمینه پارسائی ، استاد نمونه سال 95 دانشکده الهیات ، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث

آقای دکتر محمدعلی لسانی ، استاد نمونه سال 94 دانشکده الهیات ، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث             

خانم  دکترصدیقه مصدق صدقی استاد نمونه سال 92 دانشکده الهیات عضو هیات علمی گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی 

خانم دکترمنیره سید مظهری استاد نمونه سال 90دانشکده الهیات عضو هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی

خانم دکترسوسن آل رسول استاد نمونه سال 89 دانشکده الهیات عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث

آقای دکتر( محمد جواد) سیاوش رودگراستاد نمونه دانشکده الهیات سال 88 عضو هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی

خانم دکترمنیرالسادات پورطولمی استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال 87 عضو هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی

آقای دکتر علی محمد خاتمی استاد نمونه پیشکسوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال 86 عضوهیات علمی گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی

آقای دکتر محمد علی لسانی استاد نمونه سال 85 دانشکده الهیات عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث

خانم دکتردل آرا نعمتی استاد نمونه سال 84 دانشکده الهیات عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث

آقای الیاس کلانتری استاد نمونه دانشکده الهیات سال 1382 ، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث

آقای دکتر مقصود محمدی استاد نمونه دانشکده الهیات سال 1381 ، عضو هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی