استادان نمونه

     

استادان نمونه  

آقای دکترمهدی خدایی ، استاد نمونه سال 97 دانشکده الهیات ، عضو هیات علمی گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی

 

   آقای دکترفیض  اله اکبری دستک، استاد نمونه سال 96 دانشکده الهیات ، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث                                                                                                  

 خانم دکتر تهمینه پارسائی ، استاد نمونه سال 95 دانشکده الهیات ، عضو هیات علمی گروه علوم قرآن وحدیث