جلسات دفاعیه

برای اطلاع  دقیق از ساعت ومکان برگزاری دفاعیه ها به اطلاعیه های برد  آموزش  کارشناسی ارشد دانشکده  الهیات مراجعه نمایید

 

بررسی فقهی وحقوقی افعال وتصرفات محجورین ، حمید عبدالملکی ، 98/4/10

بررسی فقهی وحقوقی تملک توسط شهرداریها، آزاده لطفی مهر، 98/4/10

حقوق مالی زنان مطلقه از دیدگاه فقه وحقوق موضوعه ، مریم پذیرا 98/4/10