جلسات دفاعیه

برای اطلاع  دقیق از ساعت ومکان برگزاری دفاعیه ها به اطلاعیه های برد  آموزش  کارشناسی ارشد دانشکده  الهیات مراجعه نمایید