فصلنامه فلسفه وکلام

فصلنامه فلسفه وکلام

 

 

فصلنامه فلسفه وکلام دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج با هدف انتشـــــار مقالات ودستاوردهای پژوهشی دررشتـــه فلسفه اسلامی وکلیه رشته های مرتبط با آن  اعم از : فلسفه علم ، فلسفه دین ، فلسفه تطبیقی ، عرفان وکلام جدید وقدیم دراین مرحله با رتبه علمی عمومی وبصورت فصلنامه ( چهار شماره درسال) به چاپ می رسدو درشمارگان بعدی چنانچه شرایط لازم برای ارتقاء مرتبه احراز گردد، به رتبه علمی – پژوهشی ارتقاء خواهد یافت.

این مجله براساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره 24722/90 تاریخ 27/9/90  از شماره 4  با نام فلسفه  و کلام انتشار می یابد.

 

 

 

 

 

علاقمندان میتوانند مقالات خود را جهت چاپ به آدرس پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.

falsafe -kalam@kiau.ac,ir