اساتید پژوهشگر

خانم دکتردل آرا نعمتی پیرعلی پژوهشگربرتر قرآنی سال 97 دانشکده الهیات

آقای دکتر غلامعباس جمالی پژوهشگر برتر سال 96 دانشکده الهیات

آقای دکتر مقصود محمدی پژوهشگر برترسال 95 دانشکده الهیات

آقای دکتر جمال رضایی حسین آبادی پژوهشگر برتر سال 94  دانشکده الهیات