اساتید پژوهشگر

آقای دکتر غلامعباس جمالی پژوهشگر برتر سال 96 دانشکده الهیات

آقای دکتر مقصود محمدی پژوهشگر برترسال 95 دانشکده الهیات

آقای دکتر جمال رضایی حسین آبادی پژوهشگر برتر سال 94  دانشکده الهیات

خانم دکتر سوسن آل رسول پژوهشگر برتر سال 93 دانشکد ه الهیات

خانم دکتردل آرا نعمتی پیرعلی پژوهشگربرتر سال 92 دانشکده الهیات

خانم دکتر سوسن آل رسول پژوهشگر برتر قرآنی سال 91

آقای دکتر ابراهیم صدیقی روحانی پژوهشکربرتر سال 91

خانم دکترمنیره سید مظهری پژوهشگر برتر سال 90 دانشکده الهیات

آقای دکتر عبدالمجید طالب تاش پژوهشگر برتر سال 89 دانشکده الهیات